اوراق قرضه قابل تبدیل و تعویض با سهام

ارسال شده پنجشنبه 20 دی 1397 | تعداد بازدیدها: 164 | شماره آگهی: #1801
اشتراک گذاری گزارش آگهی چاپ افزودن به علاقمندی ها
کشور: ایران
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
شماره تماس: 02142143
نشانی سایت: https://companyregister.ir

اوراق قرضه قابل تعویض به سهام
قانون تجارت اوراق قابل تعویض را به رسمیت شناخته به نحوی که بدین روند آن را تصریح می دارد :
او.راق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را اقلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند. البته افزایش سرمایه ی مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه ی مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و این گونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود. شرایط و ترتیب تعویض ورقه ی قرضه با سهم باید در ورقه ی قرضه قید شود. تعویض ورقه ی قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ی ورقه ی قرضه است. دارنده ی ورقه ی قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند.
از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، شرکت نمی تواند اوراق قرضه ی جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه ی خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه ی تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه ی شرکت در نتیجه ی زیان های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده ی سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه ی تبدیل اوراق خود دریافت می دارند می گردد و چنین تلقی می شود که این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده اند. از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه ی انتقال اندوخته به سرمایه و به طور کلی دادن سهم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباَ اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه معاوضه مالک می شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقباَ اوراق خود را با سهام شرکت تعویض می کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند. سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد، اوراق قرضه وثیقه ی تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد. این گونه سهام تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه ی قرضه با سهم احراز گردد.
نکته : در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.
نکته : سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود مادام که این تعویض به عمل نیامده است تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
سایت: companyregister.ir
تلفن: 42143-021
ایمیل: info@companyregister.ir

آگهی های مشابه